Financial Lease Begrippen

Financial Lease ZZP maakt auto lease graag transparant voor alle ondernemers in Nederland. Daar hoort bij dat we jou als ZZP’er duidelijk informeren. Om dat doel te bereiken hebben we onder meer deze begrippenlijst opgesteld. Hierin vind je allerlei financial lease begrippen die wij verklaren. Wil je uitgebreide informatie over een van deze begrippen? Neem dan ook eens een kijkje bij de pagina met de meest gestelde vragen

Financial Lease begrippen

De lessee/klant heeft bij financial lease de mogelijkheid om een aanbetaling te doen, zodat het te financieren bedrag lager uitvalt. De financieringsmaatschappij (de lessor) loopt daarmee minder financiële risico’s. De goedkeuring van een aanvraag voor autolease verloopt daardoor meestal een stuk sneller. Je verlaagt de maandelijkse leasetermijnen als je een aanbetaling doet.

Bij financial lease kun je zelf afschrijven op de lease auto. Zo mag je zelf bepaalde kosten van de auto ten laste brengen van de jaarlijkse winst. Ook de technische of economische waardevermindering mag verrekend worden met de jaarlijkse winst. Dit moet wel binnen de gangbare normen blijven die de Belastingdienst opstelt. De afschrijvingsperiode kan de economische levensduur zijn van het voertuig of de afgesproken leaseperiode.

Financial lease is een zeer transparante leasevorm. Want alles staat van te voren vast. Zo weet je bij aanvang van het leasecontract exact hoeveel termijnen je moet voldoen om volledig eigenaar van het desbetreffende voertuig te worden. Je hebt de mogelijkheid om het leasecontract voor het einde van de overeengekomen leasetermijnen te beëindigen. Wel zul je in dat geval de resterende leasetermijnen (en eventueel het slottermijn) moeten betalen.

De leasetermijnen bij financial lease bestaan uit een aflossingsdeel en een rentedeel. Dit rentedeel is een vast percentage van de leaseschuld en zal dan ook, naarmate de financial leaseovereenkomst langer loopt, een kleiner deel vormen van de leasetermijn(en).

Bij financial lease wordt de factuur van je nieuwe auto of occasion aan jouw onderneming gericht. De factuur is direct het bewijs dat je het economische eigendom van het voertuig hebt. Daarbij heb je het recht om het volledige btw-bedrag te verrekenen met je eerstvolgende btw aangifte.

Deze term werd tot voor kort gebruikt om het loon in natura te bepalen voor het privégebruik van lease auto's. In plaats van 'autokosten forfait' gebruikt men nu de term 'bijtelling' en 'bijtellingspercentage' (zie ook: bijtelling).

Dit is een personenauto of bestelauto/bestelwagen die door de werkgever ter beschikking gesteld wordt aan een werknemer.

De term 'BPM' staat voor 'Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen'. Dit is een eenmalige belasting die bezitters van personenauto's/bestelauto's en motorrijwielen aan de Belastingdienst verschuldigd zijn bij registratie. Over het BPM-bedrag wordt geen btw geheven. Overigens spreekt men bij een occasion over 'Rest-BPM'.

Een bedrijfswagen is een bestelwagen (of een vrachtauto) die meestal wordt ingezet voor zakelijk gebruik.

Een bestelauto wordt als zodanig gezien indien het is ingericht voor het vervoer van goederen. Dit voertuig heeft een GVW (Gross Vehicle Weight) van maximaal 3500 kg.

De boekwaarde is een boekhoudkundige waarde van het financial lease object op een z.g. zeker moment. De boekwaarde is de waarde die overblijft nadat de getaande (betekenis: minder worden) afschrijvingen van de investering zijn getrokken.

Dit is een rechtshandeling waarmee een persoon (ook wel genoemd: de borg) zich garant stelt voor de verplichtingen van een ander persoon, namelijk de lessee. Als de lessee niet betaalt, dan is de borg op zijn beurt verplicht de betalingsverplichtingen over te nemen.

Bijtelling is de waardering die gegeven wordt voor het privégebruik van de lease auto. De bijtellingpercentages in Nederland bedragen op dit moment 0%, 7%, 14%, 20%, 22% en 25% van de cataloguswaarde.

Cascoschade is de materiële schade aan een lease auto.

De cataloguswaarde is de grondslag waarop de fiscale bijtelling wordt berekend door de fiscus. Deze waarde is sinds juli 2006 gelijk aan de consumentenprijs bij afgifte van het kenteken, inclusief alle opties, btw en de BPM. Overigens tellen de afleverkosten en/of accessoires die achteraf zijn geplaatst nooit mee!

Dit is het verantwoordelijk zijn voor de uitvoerbaarheid van een (lease)overeenkomst. Bij contractaansprakelijkheid is de financieringsmaatschappij altijd verantwoordelijk voor het zogenoemde realiteitsgehalte van een de leaseovereenkomst, een bindende offerte of leaseprestatie. En dat zowel in juridisch, financieel als in fiscaal opzicht.

Een contractovername is niets meer of minder dan de overname van rechten en verplichtingen uit een door derden afgesloten financial lease overeenkomst.

Dit is de periode tussen de begindatum en de verwachte einddatum van het financial leasecontract, in maanden vastgelegd.

Courant is de mate waarin de lease auto na een bepaalde periode verhandelbaar blijft. Zo bepaalt dit mede de hoogte van de restwaarde van het leaseobject.

Dit is de waarde van het object (meestal de lease auto) in het economisch verkeer.

De energielabel bij voertuigen is een label waarmee de energieverbruik wordt uitgedrukt. Zo staat de letter 'A' voor het zuinigst, terwijl de letter 'H' weer staat voor het minst zuinig. De energielabel kan voor jou belangrijk zijn. Want voor zuinige voertuigen met een A-label of B-label geldt een lagere bijtelling.

Dit is een Europese norm voor brandstofverbruik van een voertuig.

Het economisch eigendom moet je niet verwarren met het juridisch eigendom. Economisch eigendom betekent dat de bezitter van de lease auto de intentie heeft om het voertuig na verloop van de leasetermijnen over te nemen om daarmee ook het juridisch eigendom te verkrijgen. Bij financial lease neem je het economisch eigendom over. Bij betaling van het laatste leasetermijn (en eventuele slotsom) neem je ook het juridisch eigendom over.

Dit is de levensduur van een lease auto, bezien vanuit de periode waarover dit kapitaalgoed (want dat is een financial lease auto) mag worden afgeschreven.

Het eigendomsrecht (en dus de overdracht) is pas aan de orde bij het einde van het contract en bij betaling van de allerlaatste leasetermijn. Je krijgt met financial lease als lessee pas het juridisch eigendom indien je aan alle betalingsverplichtingen hebt voldaan. Vanaf dat moment ben je volledig eigenaar van het voertuig. Bij operationele lease blijft het voertuig vooralsnog eigendom van de autoleasemaatschappij. Tenzij het nadrukkelijk anders in het leasecontract is overeengekomen.

Dat is het moment waarop het financial leasecontract stopt.

Van fiscaal eigendom is sprake indien de waardevermindering van het te leasen object volledig wordt gedragen door de lessee, degene die de auto leaset. Je moet als lessee het voertuig dan wel activeren op de bedrijfsbalans.

Financial lease noemt men ook wel financiële lease en is een leasevorm waarbij het economisch eigendom aan de lessee wordt overgedragen. De lessee verkrijgt ook het juridisch eigendom aan het eind van de leaseovereenkomst. Ook voor de Belastingdienst word je als economisch eigenaar gerekend, indien je de lease auto activeert op de bedrijfsbalans.

Dit is het bedrag dat op de balans wordt geactiveerd en waarbij de kosten, die rechtstreeks verband houden met de aankoop en/of het rijklaar maken, worden meegenomen in de prijs. Hiertoe worden geen fiscale subsidies gerekend, die vallen er buiten. Wel worden zogenoemde 'objectsubsidies' in de fiscale kostprijs meegenomen.

Dit is de grondslag waarop de fiscale bijtelling wordt berekend door de Belastingdienst. De fiscale waarde is sinds juli 2006 gelijkgetrokken aan de consumentenprijs bij afgifte van het kenteken. Dit is inclusief alle opties, accessoires, btw en de BPM.

Een 'Fleetowner' is een bedrijf met meerdere auto’s (minimaal negen stuks).

Bij Full operational lease zitten alle kosten rondom het gebruik van de auto bij je leasecontract inbegrepen. Bij een full operational lease betaalt de klant een vast leasebedrag per maand en is de leasemaatschappij verantwoordelijk voor alle kosten.

Iedereen die een kentekenhouder is van een personenauto, bestelwagen, vrachtauto, motorrijwiel, camper of een autobus betaalt houderschapsbelasting voor het bezit daarvan.

Een hybride voertuig is een voertuig dat door twee verschillende krachtbronnen aangedreven wordt. Een hybride auto is dus een voertuig dat door een combinatie van een elektromotor en verbrandingsmotor aangedreven wordt.

Je mag gebruik maken van investeringsaftrek als je hebt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen, zoals een lease auto. Dit is een bedrag die je mag aftrekken van de winst. Je winst wordt daardoor lager, zodat je minder belasting hoeft te betalen. Mede daarom kan financial lease voor jou als ondernemer erg aantrekkelijk zijn!

Dit zijn kilometers die je mag maken en die met een leasemaatschappij worden afgesproken. Bij de meeste leasemaatschappijen beginnen de jaarkilometers vanaf 15.000 of 20.000 kilometer per jaar. Dit terwijl het gemiddelde jaarverbruik bij lease auto's rond de 30.000 kilometer per jaar is. Dergelijke aanbiedingen van leasemaatschappijen zullen dus in de praktijk minder gunstig zijn dan het lijkt. De uiteindelijke leaseprijs valt bijna altijd hoger uit. Financier je auto bij ons met financial lease. Wij nemen namelijk geen jaarkilometrage op in het leasecontract! Je betaalt maandelijks dezelfde maandtermijnen en mag zoveel rijden als je wilt.

Het juridisch eigendom is van toepassing op rechtspersonen op een zaak. Als het gebruik niet in strijd is met de rechten van andere personen of met regels en wettelijke voorschriften, dan staat het jou als eigenaar vrij om van een zaak gebruik te maken. Als je juridisch eigenaar bent van een lease auto, dan heb je ook de beschikkingsbevoegdheid om het object te verkopen.

De kilometerafrekening is de afrekening van het verschil tussen de overeengekomen én het werkelijk aantal gereden kilometers die in het operational leasecontract zijn opgenomen. In de meeste gevallen zal de afrekening periodiek plaatsvinden tussen de lessee en de lessor. Kies voor financial lease en je bent direct economisch eigenaar van het voertuig. Wij nemen in onze leaseovereenkomst géén jaarkilometrages op! Zo kom je nooit voor een verrassing te staan!

Werkgevers kunnen werknemers een kilometervergoeding geven. ZZP'ers hebben de mogelijkheid om deze vergoeding aan zichzelf uit te keren voor de zakelijke kilometers die zij maken. Dit geldt tevens voor de kilometers die gemaakt worden voor woon-werkverkeer. Werkgevers en ZZP'ers mogen deze vergoeding zelf bepalen. De vergoeding is echter tot maximaal €0,19 per kilometer onbelast.

Met een kredietbeoordeling worden eventuele, actuele (krediet)risico’s ten gevolge van het verstrekken van een concrete (auto)financiering in kaart gebracht.

Een kredietovereenkomst is een overeenkomst tussen een debiteur en een kredietinstelling. Dit kan een crediteur of bank zijn. Aan de debiteur wordt een geldsom uitgeleend. De debiteur moet aan de voorwaarden voldoen en het geldbedrag binnen een bepaalde periode (in termijnen) terugbetalen. Financial lease geldt als een specifieke vorm van kredietverlening op middellange termijn.

We spreken van een lease (of lease auto) indien tegenover het verschaffen van het gebruiksrecht van een auto aan een lessee een periodieke betaling/vergoeding staat.

Een leasecontract is een overeenkomst tussen 2 partijen, namelijk tussen de lessor en de lessee.

Leasing is een vorm van krediet. Daarbij koopt de kredietverstrekker de lease auto’s aan. De lease auto wordt vervolgens ter beschikking gesteld aan de leaserijder. De leaserijder betaalt daar een vergoeding voor.

De lessee is een (rechts)persoon die het gebruiksrecht heeft over het leaseobject. Een lessee noemen we ook wel een leasenemer.

Bij financial lease betaal je als lessee periodiek (meestal maandelijks) een leasetermijn voor het gebruik van de lease auto.

De leasemaatschappij is de leasegever en noemen we ook wel de lessor.

In de margeregeling vind je de specifieke voorschriften voor de btw berekening, in het geval van gelijktijdige inruil van (lease) objecten. Deze margeregeling is van belang bij inruil en inkoop van roerende zaken door wederverkopers en is overigens niet van belang bij niet btw-plichtige verkopers.

De afkorting MRB staat voor Motorrijtuigenbelasting. Je dient deze belasting maandelijks te betalen, indien je de eigenaar bent van een motorrijtuig met kenteken.

Deze Nederlandse organisatie registreert de jaarlijks gereden kilometers van een auto, zodat afnemers van (lease)occasions weten wat de daadwerkelijk verreden kilometers zijn.

Bij elektrische auto’s en personenauto’s die op waterstof rijden, kom je de term 'nulemissie' of de 'nihil emissie van CO2' tegen.

We noemen in een financial leaseovereenkomst je personenauto, bedrijfswagen of occasion ook wel gewoon 'object'.

De onbelaste kilometervergoeding wordt meestal gegeven voor zakelijke kilometers én woon-werkverkeer. In Nederland bedraagt de grens voor onbelaste kilometervergoeding 19 eurocent (€0,19).

Bij sommige leasemaatschappijen moet je een z.g. ondernemersverklaring aantonen. In deze ondernemersverklaring verklaart de leasenemer aan bepaalde vereisten te voldoen. Dit zijn de vereisten die op grond waarvan de lessee door de Belastingdienst als BPM teruggaafgerechtigde ondernemer (zo is bedoeld in artikel 15 en artikel 15a Wet BPM) wordt aangemerkt.

Bij financial lease is het mogelijk om te wisselen van voertuig. De leaseovereenkomst blijft gewoon staan. Het voertuig wordt in dit geval alleen ingeruild voor een ander.

Een personenauto is een voertuig op 3 of meer wielen. De toegestane maximummassa mag niet meer bedragen dan 3500 kg. Je mag een personenauto alleen besturen indien je over een rijbewijs B beschikt, of over een uitgebreider rijbewijs.

Dit is de geschatte verkoopwaarde van een lease auto aan het einde van de leaseperiode.

Een overeenkomst waarbij de lessee zijn auto verkoopt aan een leasemaatschappij en de auto vervolgens weer leaset van de leasemaatschappij noemen we ´sale and lease back´. Dus: verkopen en terug leasen.

Bij financial lease kun je kiezen voor het inbouwen van een slottermijn. Het slottermijn is een bedrag waarover je tijdens de contractperiode géén aflossing hoeft te betalen. Dit bedrag blijft dus openstaan. Maak gebruik van een slottermijn indien je de maandlasten wilt verlagen. Aan het eind van de looptijd moet je dit bedrag in één keer voldoen. Het slottermijn is bij ons gemaximeerd. Deze moet namelijk in overeenstemming zijn met de reële restwaarde van de lease auto.

De term TCO staat voor 'Total Cost of Ownership'. Vrij vertaald: Alle directe en indirecte kosten van het wagenpark.

Met de verzekeringsplicht ben je verplicht een (financial lease) auto tegen schade en verlies te verzekeren. Wettelijk is enkel de WA verplicht. Echter, de lessor verplicht bij financial lease altijd om een allrisk dekking af te nemen.

Het volle en vrije eigendom wordt ook wel gewoon het reële eigendom genoemd. Dit heb je altijd wanneer je zowel economisch als juridisch eigenaar bent van een lease auto.

Een 'voorloopauto' is een huurauto (of lease auto) uit het wagenpark van de leasemaatschappij die wordt ingezet voorafgaand aan de levering van de bestelde lease auto.

De WAM is de 'Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen'. Deze wet verplicht iedere bezitter of eigenaar van een (financial lease) auto om een verzekering af te sluiten om daarmee de wettelijke aansprakelijkheid te dekken.

WA staat voor 'Wettelijke Aansprakelijkheid'. Deze verzekering vergoedt de schade die je met je auto bij een ander veroorzaakt.

Dit formulier is door het Verbond van Verzekeraars en VNA opgesteld. Op dit formulier verklaren de verzekeraar en de lessee dat de auto is verzekerd en dat toegekende schadevergoedingen aan de leasemaatschappij worden gecedeerd.

Zaakschade is de materiële, oftewel de cascoschade, aan een lease auto.

Een zakenauto is een auto die op naam van een rechtspersoon of een natuurlijk persoon staat. Deze auto moet vooral zakelijk gebruikt worden (50% of meer, excl. woon-werkverkeer).