Download als pdf

Algemene voorwaarden

Door de site www.financialleasezzp.nl te bekijken en de hierop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden van financialleasezzp.nl. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen financialleasezzp.nl, de gebruiker van deze site, klanten en cliënten van financialleasezzp.nl, verband houdende met de door financialleasezzp.nl uit te voeren diensten en alle overeenkomsten en/of geschillen die daaruit voortvloeien. Wanneer er tegenstrijdigheden optreden tussen deze algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden van de door autobedrijven aangeboden voertuigen (product) of de door financiële instellingen aangeboden financial lease of krediet overeenkomsten (dienst), zijn deze voorwaarden van het product en/of dienst doorslaggevend.

Financialleasezzp.nl is een Nederlandse onderneming die producten en diensten aanbiedt voor de Nederlandse wet en regelgeving. Diensten en informatie voor in het buitenland gevestigde bedrijven kunnen wij niet leveren. Financialleasezzp.nl is intermediair die vraag, aanbod en financiering bij elkaar brengt voor de Nederlandse markt. Op deze internetsite, de producten, diensten, disclaimer, Privacy statement en Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze internetsite en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Het gebruik van deze internetsite of van de naam financialleasezzp.nl op ongepaste wijze, een wijze die het gebruik van andere internetbezoekers stoort, een wijze die de naam of het imago schade toebrengt, het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. Wanneer dit misbruik wordt geconstateerd zal er direct aangifte gedaan worden.

Financialleasezzp.nl behoudt zich alle rechten voor, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht, met betrekking tot de op www.financialleasezzp.nl gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan om de inhoud van www.financialleasezzp.nl te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of publiceren zonder uitdrukkelijke toestemming van financialleasezzp.nl. Uitsluitend het downloaden en printen van de informatie voor eigen persoonlijk gebruik is toegestaan.

Financialleasezzp.nl behoudt zich het recht om de informatie op deze internetsite (inclusief de tekst van deze algemene voorwaarden) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om de informatie verstrekt via deze internetsite en deze algemene voorwaarden geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Procedure en afhandeling offerteaanvraag

Aanbiedingen op de site zijn louter indicatief vanwege het kunnen ontbreken van (rest) BPM bedragen en bijkomende kosten die de aanbieder van het voertuig rekent voor garantie en het rij klaarmaken van het voertuig alsmede het niet juist invoeren van de verkoop prijs door adverteerder van het voertuig. Wanneer u een offerte aanvraagt via onze site zal financialleasezzp.nl u een offerte van het door u gekozen voertuig  maken en verzenden. In de offerte staan de bovengenoemde bedragen zo specifiek mogelijk vermeld. Hoewel financialleasezzp.nl al het mogelijke in het werk stelt om de bedragen zo exact mogelijk weer te geven, kunnen deze fouten bevatten. Financialleasezzp.nl maakt bij het uitbrengen van offertes gebruik van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Toch kan financialleasezzp.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze bronnen. De offerte van de leverende partij van zowel product als dienst is altijd leidend, financialleasezzp.nl wijst iedere aansprakelijkheid voor de juistheid van de exacte bedragen op de offerte uitdrukkelijk van de hand.

Wanneer u van financialleasezzp.nl een offerte aanvraagt, zal uw leaseaanvraag doorgestuurd worden naar één of meerdere kredietverstrekkers. Zij zullen uw aanvraag toetsen voor acceptatie, een toetsing bij Bureau Krediet Registratie te Tiel is onderdeel van deze procedure. Wanneer we een goedgekeurde aanvraag ontvangen van kredietverstrekkers zullen we deze aan u terugkoppelen. Het is mogelijk dat u een acceptatie ontvangt met gewijzigde voorwaarden, wij zullen u dan een offerte maken zoals deze door acceptatie goedgekeurd is, gewijzigde voorwaarden kunnen aanpassingen zijn in looptijd of een aanpassing in aanbetaling dan wel slottermijn.

Na ontvangst van een voorlopige goedkeuring die is goedgekeurd door een kredietverstrekker, heeft u een maand, dan wel zoveel korter of langer als vermeld staat in de offerte en zolang het voertuig nog niet verkocht is, de tijd om in te gaan op het in de voorlopige goedkeuring uitgewerkte voorstel. Wanneer de klant akkoord gaat met het voorlopige goedkeuring ontstaat er een overeenkomst. De voorlopige goedkeuring is altijd onder voorbehoud van; het door de aanvrager juist ingevoerde persoonsgegevens gegevens, toetsing van eventuele mede bestuurders/mede eigenaren, RDW blokkades voor het tenaamstellen van voertuigen of andere zaken die voortijdig niet toetsbaar zijn. Een kredietverstrekker behoud het recht om bij contractopmaak een goedkeuring in te trekken.

Financialleasezzp.nl zal zich bij de uitvoering van de diensten inspannen om de offerteaanvragen binnen één werkdag na ontvangst te beantwoorden. Doch aanvaardt financialleasezzp.nl geen enkele aansprakelijkheid voor het niet doen van, niet tijdig doen van, het geen uitvoering geven aan aanvragen aangeboden bij een kredietverstrekker of indien vertraging ontstaat om welke reden dan ook.

U tekent bij aflevering een financial lease overeenkomst van een kredietverstrekker en krijgt een autofactuur van het leverende autobedrijf. Financialleasezzp.nl geeft geen enkele garantie met betrekking tot het product (voertuig en/of kredietovereenkomst) en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid hierop.

Alle aanvragen worden voor een juiste beoordeling getoetst bij het BKR te Tiel op naam van de eigenaar of eigenaren van het bedrijf die de financieringsaanvraag doet. Bij het tot stand komen van een financial lease zal de financiering, inclusief rente en looptijd, geregistreerd worden bij het BKR, mits de eigenaar of eigenaren een eenmanszaak, v.o.f. of maatschap heeft (hebben). Bij de rechtsvorm BV zal deze registratie alleen plaatsvinden indien er privé moet worden getekend. Deze informatie is van belang bij een eventuele andere financiële beslissing.

Alle vragen en/of klachten over de dienstverlening van financialleasezzp.nl kunnen via het contactformulier worden gesteld. FinancialLeasezzp.nl spant zich in om alle vragen en klachten binnen redelijke termijn en naar tevredenheid af te handelen. De op de website getoonde informatie wordt door financialleasezzp.nl met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Op de website en diensten van financialleasezzp.nl zijn de disclaimer, privacy statement en algemene voorwaarden zoals vermeld op de website van toepassing.

Identiteit van de ondernemer

Auto Financier B.V.
Handelsnaam: Financial Lease ZZP
Adres: Josink Maatweg 43, 7545PS Enschede
Telefoonnummer: 085 - 773 1079 
Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag 08:00 - 19:00 | Zaterdag 10:00 - 14:00
E-mailadres: info@autofinancier.nl 
KvK-nummer: 64791513
Btw-identificatienummer: NL855847049B01