Financial lease begrippen zakelijk leasen

Financial Lease ZZP maakt auto lease graag transparant voor alle ondernemers in Nederland. Daar hoort bij dat we u als ondernemer duidelijk informeren. Om dat doel te bereiken hebben we onder meer deze financial lease begrippenlijst opgesteld. Daarin vindt u allerlei financial lease begrippen die wij voor u verklaren.

 Aanbetaling van een lease auto

De lessee/klant heeft bij financial lease de mogelijkheid om een aanbetaling te doen zodat het te financieren bedrag lager uitvalt. De financieringsmaatschappij (de lessor) loopt daarmee minder financiële risico’s. De goedkeuring van een aanvraag voor auto lease verloopt daardoor meestal een stuk sneller. U verlaagt de maandelijkse leasetermijnen als u een aanbetaling doet.

 Afschrijving van een lease auto

Bij financial lease kunt u zelf afschrijven op de leaseauto. Zo mag u zelf bepaalde kosten van de auto ten laste brengen van de jaarlijkse winst. Ook de technische of economische waardevermindering mag verrekend worden met uw jaarlijkse winst. Dit moet wel binnen de gangbare normen blijven die de belastingdienst opstelt. De afschrijvingsperiode kan de economische levensduur zijn van het voertuig of de afgesproken leaseperiode.

 Afkoop

Financial lease is een zeer transparante leasevorm. Want alles staat van te voren vast. Zo weet u bij aanvang van het leasecontract exact hoeveel termijnen u moet voldoen om volledig eigenaar van het desbetreffende voertuig te worden. U heeft de mogelijkheid om het leasecontract voor het einde van de overeengekomen leasetermijnen te beëindigen. Wel zult u in dat geval de resterende leasetermijnen (en eventueel het slottermijn) moeten betalen.

 Annuïteitenbasis

De leasetermijnen bij financial lease bestaan uit een aflossingsdeel een rentedeel. Dit rentedeel is een vast percentage van de leaseschuld en zal dan ook, naarmate de financial leaseovereenkomst langer loopt, een kleiner deel vormen van de leasetermijn(en).

 Autofactuur

Bij financial lease wordt de factuur van uw nieuwe auto of occasion aan uw onderneming gericht. De factuur is direct het bewijs dat u het economische eigendom van het voertuig heeft. Daarbij heeft u het recht om het volledige btw-bedrag te verrekenen met uw eerstvolgende btw aangifte.

 Autokosten forfait

Deze term werd tot voor kort gebruikt om het loon in natura te bepalen voor het privégebruik van leaseauto's. In plaats van 'autokosten forfait' gebruikt men nu de term 'bijtelling' en 'bijtellingspercentage' (zie ook: bijtelling).

 Auto van de zaak

Dit is een personenauto of bestelauto/bestelwagen die door de werkgever ter beschikking gesteld wordt aan een werknemer.

 Autoleasemaatschappij

Een autoleasemaatschappij is een onderneming die zich geheel richt op operationele- en/of financial auto lease & wagenparkbeheer.

 BPM

De term 'BPM' staat voor 'Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen'. Dit is een eenmalige belasting die bezitters van personenauto's/bestelauto's en motorrijwielen aan de Belastingdienst verschuldigd zijn bij registratie daarvan. Over het BPM-bedrag wordt geen btw geheven. Overigens spreekt men bij een occasion over 'Rest-BPM'.

 Bedrijfswagen

Een bedrijfswagen is een bestelwagen (of een vrachtauto) die meestal wordt ingezet voor zakelijk gebruik.

 Bestelauto

Een bestelauto wordt als zodanig gezien indien het is ingericht voor het vervoer van goederen. Dit voertuig heeft een 'GVW' van maximaal 3500 kg.

 Boekwaarde

De boekwaarde is een boekhoudkundige waarde van het financial lease object op een z.g. zeker moment. De boekwaarde is de waarde die overblijft nadat de getaande (betekenis: minder worden) afschrijvingen van de investering zijn getrokken.

 Borgstelling

Dit is een rechtshandeling waarmee een persoon (ook wel genoemd: de borg) zich garant stelt voor de verplichtingen van een andere persoon, namelijk de lessee. Als de lessee niet betaalt, dan is de borg op zijn beurt verplicht de betalingsverplichtingen over te nemen.

 Bijtelling

Wat is bijtelling? Bijtelling is de waardering die gegeven wordt voor het privégebruik van de lease auto. De bijtellingpercentages in Nederland bedragen op dit moment 0%, 7%, 14%, 20% en 25% van de cataloguswaarde.

 Cascoschade

Cascoschade is de materiële schade aan een lease auto.

 Cataloguswaarde

De cataloguswaarde is de grondslag waarop de fiscale bijtelling wordt berekend door de fiscus. Deze waarde is sinds juli 2006 gelijk aan de consumentenprijs bij afgifte van het kenteken, inclusief alle opties, btw en de BPM. Overigens tellen de afleverkosten en/of accessoires die achteraf zijn geplaatst hierbij nooit mee!

 Contractaansprakelijkheid

Wat betekent de term 'contractaansprakelijkheid'? Dit is het verantwoordelijk zijn voor de uitvoerbaarheid van een (lease)overeenkomst. Bij contractaansprakelijkheid is de financieringsmaatschappij altijd verantwoordelijk voor het zogenoemde realiteitsgehalte van een de leaseovereenkomst, een bindende offerte of leaseprestatie. En dat zowel in juridisch, financieel als in fiscaal opzicht.

 Contractovername

Een contractovername is niets meer of minder dan de overname van rechten en verplichtingen uit een door derden afgesloten financial lease overeenkomst.

 Contractduur

Dit is de periode tussen de begindatum en de verwachte einddatum van het financial leasecontract, in maanden vastgelegd.

 Courant

Courant is de mate waarin de lease auto na een bepaalde periode verhandelbaar blijft. Zo bepaalt de courantheid van het voertuig mede de hoogte van de restwaarde van het leaseobject.

 Dagwaarde

Dit is de waarde van het object (meestal de lease auto) in het economisch verkeer.

 Energielabel

De energielabel bij voertuigen is een label waarmee de energieverbruik wordt uitgedrukt. Zo staat de letter 'A' voor het zuinigst terwijl de letter 'H' weer staat voor het minst zuinig. De energielabel kan voor u belangrijk zijn. Want voor zuinige voertuigen met een A-label of B-label geldt een lagere bijtelling.

 E.C.E. Norm

Dit is een Europese norm voor brandstofverbruik van een voertuig.

 Economisch eigendom

Het economisch eigendom moet u niet verwarren met het juridisch eigendom. Economisch eigendom betekent dat de bezitter van de lease auto de intentie heeft om het voertuig na verloop van de leasetermijnen over te nemen om daarmee ook het juridische eigendom te verkrijgen. Bij financial lease neemt u het economische eigendom over. Bij betaling van het laatste leasetermijn (en eventuele slotsom) neemt u ook het juridische eigendom over.

 Economische levensduur

Dit is de levensduur van een lease auto en wel bezien vanuit de periode waarover dit kapitaalgoed (want dat is een financial lease auto) mag worden afgeschreven.

 Eigendomsoverdracht

Het eigendomsrecht is pas aan de orde bij het einde van het contract en bij betaling van de allerlaatste leasetermijn. U krijgt met financial lease als lessee pas het juridische eigendom indien u aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan. Vanaf dat moment bent u volledig eigenaar van het voertuig. Bij operationele lease blijft het voertuig vooralsnog eigendom van de autoleasemaatschappij. Tenzij het nadrukkelijk anders in het leasecontract is overeengekomen.

 Expiratie

Dat is het moment waarop het financial leasecontract stopt.

 Fiscaal eigendom

Van fiscaal eigendom is sprake indien de waardevermindering van het te leasen object volledig wordt gedragen door de lessee, degene die de auto leaset. U moet als lessee het voertuig dan wel activeren op uw bedrijfsbalans.

 Financial lease

Financial lease noemt men ook wel financiële lease en is een leasevorm waarbij het economisch eigendom aan de lessee wordt overdragen. De lessee verkrijgt ook het juridische eigendom aan het eind van de leaseovereenkomst. Ook voor de Belastingdienst wordt u als economisch eigenaar gerekend indien u de lease auto activeert op uw balans.

 Fiscale kostprijs

Dit is het bedrag dat op de balans wordt geactiveerd en waarbij de kosten, die rechtstreeks verband houden met de aankoop en/of rijklaar maken, worden meegenomen in de prijs. Hiertoe worden geen fiscale subsidies gerekend, die vallen er buiten. Wel worden zogenoemde 'objectsubsidies' in de fiscale kostprijs meegenomen.

 Fiscale waarde

DWat is fiscale waarde? Dat is de grondslag waarop de fiscale bijtelling wordt berekend en wel door de Belastingdienst. De fiscale waarde is sinds juli 2006 gelijkgetrokken aan de consumentenprijs bij afgifte van het kenteken. Dit is inclusief alle opties, accessoires, btw en de BPM.

 Fleetowner

Een 'Fleetowner' is een bedrijf met meerdere auto’s (minimaal negen stuks).

 Grijs kenteken

De term gebruikt men voor bestelwagens en vrachtwagens.

 Houderschapsbelasting

Iedereen die een kentekenhouder is van een personenauto, bestelwagen, vrachtauto, motorrijwiel, camper of een autobus betaalt houderschapsbelasting voor het bezit daarvan.

 Hybride

Een hybride voertuig is een voertuig dat door twee verschillende krachtbronnen aangedreven wordt. Een hybride auto is dus een voertuig dat door een combinatie van een elektromotor en verbrandingsmotor aangedreven wordt.

 Investeringsaftrek

U mag gebruik van de investeringsaftrek maken als u heeft geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen zoals een lease auto. Dit is een bedrag die u mag aftrekken van de winst. Uw winst wordt daardoor lager zodat u minder belasting hoeft te betalen. Mede daarom kan financial lease voor u als ondernemer erg aantrekkelijk zijn!

 Jaarkilometers

Dit zijn kilometers die u mag maken en die met een leasemaatschappij worden afgesproken. Bij de meeste leasemaatschappijen beginnen de jaarkilometers vanaf 15.000 of 20.000 kilometer per jaar. Dit terwijl het gemiddelde jaarverbruik bij leaseauto's rond de 30.000 kilometer per jaar is. Dergelijke aanbiedingen van leasemaatschappijen zullen dus in de praktijk minder gunstig zijn dan het lijkt. De uiteindelijke leaseprijs valt bijna altijd hoger uit. Financier uw auto bij ons met financial lease. Wij nemen namelijk geen jaarkilometrage op in het leasecontract! U betaalt maandelijks dezelfde maandtermijnen en mag zoveel rijden als u wilt.

 Juridisch eigendom

Het juridisch eigendom is van toepassing op rechtspersonen op een zaak. Als het gebruik niet in strijd is met de rechten van andere personen of met regels en wettelijke voorschriften, dan staat het u als eigenaar vrij om van een zaak gebruik te maken. Als u juridisch eigenaar bent van een lease auto dan heeft u ook de beschikkingsbevoegdheid om het object te verkopen.

 Kilometerafrekening/ Meer – en minder kilometers

De kilometerafrekening is de afrekening van het verschil tussen de overeengekomen én het werkelijk aantal gereden kilometers die in het Operational leasecontract zijn opgenomen. In de meeste gevallen zal de afrekening periodiek plaatsvinden tussen de lessee en de lessor. Kies voor financial lease en u bent direct economisch eigenaar van het voertuig. Wij nemen in onze leaseovereenkomst géén jaarkilometrages op! Zo komt u nooit voor een verrassing te staan!

 Kilometervergoeding

Werkgevers kunnen werknemers een kilometervergoeding geven. ZZP'ers hebben de mogelijkheid om deze vergoeding aan zichzelf uit te keren voor de zakelijke kilometers die zij maken. Dit geldt tevens voor de kilometers die gemaakt worden voor woon-werkverkeer. Werkgevers en ZZP'ers mogen deze vergoeding zelf bepalen. De vergoeding is echter tot maximaal €0,19 per kilometer onbelast.

 Kredietbeoordeling

Met een kredietbeoordeling worden eventuele, actuele (krediet)risico’s ten gevolge van het verstrekken van een concrete (auto)financiering in kaart gebracht.

 Kredietovereenkomst

Een kredietovereenkomst is overeenkomst tussen een debiteur en een kredietinstelling. Dit kan een crediteur of bank zijn. Aan de debiteur wordt een geldsom uitgeleend. De debiteur moet aan de voorwaarden voldoen en het geldbedrag binnen een bepaalde periode (in termijnen) terugbetalen. Financial lease geldt als een specifieke vorm van kredietverlening op middellange termijn.

 Lease (auto)

We spreken van een lease (of lease auto) indien tegenover het verschaffen van het gebruiksrecht van een auto aan een lessee een periodieke betaling/vergoeding staat.

 Leasecontract

Een leasecontract is een overeenkomst tussen 2 partijen namelijk tussen de lessor en de lessee.

 Leasing

Leasing is een vorm van krediet. Daarbij koopt de kredietverstrekker met auto lease de auto’s aan. De lease auto wordt vervolgens ter beschikking gesteld aan de leaserijder. De leaserijder betaalt daar een vergoeding voor.

 Lessee

De lessee is een (rechts)persoon die het gebruiksrecht heeft over het leaseobject. Een lessee noemen we ook wel een leasenemer.

 Leasetermijn

Bij financial lease betaalt u als lessee periodiek (meestal maandelijks) een leasetermijn voor het gebruik van de lease auto.

 Lessor

De leasemaatschappij is de leasegever en noemen we ook wel de lessor.

 Margeregeling

In de margeregeling vindt u de specifieke voorschriften voor de btw berekening, in het geval van gelijktijdige inruil van (lease) objecten. Deze margeregeling is van belang bij inruil en inkoop van roerende zaken door wederverkopers en is overigens niet van belang bij niet btw-plichtige verkopers.

 MRB

De afkorting MRB staat voor Motorrijtuigenbelasting. U dient deze belasting maandelijks te betalen indien u de eigenaar bent van een motorrijtuig met kenteken.

 Maandtermijnen

Dat zijn de periodiek verschuldigde leasebedragen.

 Nationale Auto Pas

Wat is De Nationale Auto Pas? Deze Nederlandse organisatie registreert de jaarlijks gereden kilometers van een auto, zodat afnemers van (lease)occasions weten wat de daadwerkelijk verreden kilometers zijn.

 Netto catalogusprijs

De netto catalogusprijs is de catalogusprijs waarop de btw in mindering is gebracht.

 Nulemissie

Bij elektrische auto’s en personenauto’s die op waterstof rijden komt u de term 'nulemissie' of de 'nihil emissie van CO2' tegen.

 Object

We noemen in een financial leaseovereenkomst uw personenauto, bedrijfswagen of occasion ook wel gewoon 'object'.

 Onbelaste kilometervergoeding

De onbelaste kilometervergoeding wordt meestal gegeven voor zakelijke kilometers én woon-werkverkeer. In Nederland bedraagt de grens voor onbelaste kilometervergoeding 19 eurocent (€0,19).

 Ondernemersverklaring

Bij sommige leasemaatschappijen moet u een z.g. Ondernemersverklaring aantonen. In deze Ondernemersverklaring verklaart de leasenemer aan bepaalde vereisten te voldoen. Dit zijn de vereisten die op grond waarvan de lessee door de Belastingdienst als BPM teruggaafgerechtigde ondernemer (zo is bedoeld in artikel 15 en artikel 15a Wet BPM) wordt aangemerkt.

 Omruilcertificaat

Bij financial lease is het mogelijk om te wisselen van voertuig. De leaseovereenkomst blijft gewoon staan. Het voertuig wordt in dit geval alleen ingeruild voor een ander.

 Personenauto

Een personenauto is een voertuig op 3 of meer wielen. De toegestane maximummassa mag niet meer bedragen dan 3500 kg. U mag een personenauto alleen besturen indien u over een rijbewijs B beschikt, of over een uitgebreider rijbewijs.

 Restwaarde

Wat verstaan we onder de term 'restwaarde'? Dat is de geschatte verkoopwaarde van een lease auto aan het einde van de leaseperiode.

 Sale and lease back

Een overeenkomst waarbij de lessee zijn auto verkoopt aan een leasemaatschappij en de auto vervolgens weer leaset van de leasemaatschappij noemen we ´sale and lease back´. Dus: Verkopen en terug leasen.

 slottermijn

Bij financial lease kan je kiezen voor het inbouwen van een slottermijn. Het slottermijn is een bedrag waarover u tijdens de contractperiode géén aflossing hoeft te betalen. Dit bedrag blijft dus openstaan. Maak gebruik van een slottermijn indien u de maandlasten wilt verlagen. Aan het eind van de looptijd moet u deze termijn in één keer voldoen. Het slottermijn is bij ons gemaximeerd. Deze moet namelijk in overeenstemming zijn met de reële restwaarde van de lease auto.

 TCO

De term TCO staat voor 'Total Cost of Ownership'. Vrij vertaald: Alle directe en indirecte kosten van het wagenpark.

 Universele leasemaatschappij

Wat is een universele leasemaatschappij? Dat is een leasemaatschappij die zich niet richt op één bepaald automerk of bank.

 Verzekeringsplicht

Met de verzekeringsplicht ben je verplicht een (financial lease) auto tegen schade en verlies te verzekeren. Wettelijk is enkel de WA verplicht, echter verplicht de lessor bij financial lease altijd om een allrisk dekking af te nemen.

 Verzekeringsverklaring / Meldingsformulier Verzekeringen

Een verzekeringsverklaring is een verklaring waarin de verzekeringsmaatschappij van een lessee, die zelf de auto laat verzekeren, vastlegt dat het risico bij haar is ondergebracht.

 Volle en vrije eigendom

Het volle en vrije eigendom wordt ook wel gewoon het reële eigendom genoemd. Dit heeft u altijd indien u zowel economisch als juridisch eigenaar bent van een lease auto.

 Voorloopauto

Een 'voorloopauto' is een huurauto (of lease auto) uit het wagenpark van de leasemaatschappij die wordt ingezet voorafgaand aan de levering van de bestelde lease auto.

 WAM

De Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen noemen we ook wel kortweg de WAM. Deze wet verplicht iedere bezitter of eigenaar van een (financial lease)auto om een verzekering af te sluiten om daarmee de Wettelijke Aansprakelijkheid te dekken.

 WA-verzekering

WA staat voor Wettelijke Aansprakelijkheid. Deze verzekering regelt de schade aan derden verkeersdeelnemers.

 WM 11.92 formulier

Dit formulier is door het Verbond van Verzekeraars en VNA opgesteld. Op dit formulier verklaren de verzekeraar en de lessee dat de auto is verzekerd en dat toegekende schadevergoedingen aan de leasemaatschappij worden gecedeerd.

 Wettelijke aansprakelijkheid

Het van rechtswege aansprakelijk zijn voor toegebrachte schade aan derden noemt men Wettelijke Aansprakelijkheid (WA).

 Zaakschade

Zaakschade is de materiële oftewel de cascoschade aan een lease auto.

 Zakenauto

Een zakenauto is een auto die op naam van een rechtspersoon of een natuurlijk persoon staat. Deze auto moet vooral zakelijk gebruikt worden (50% of meer, excl. woon-werkverkeer).

financial leaseadviseur